World record ski flying. Absolutely insane! (246 meters or 807 feet); record

World record ski flying. Absolutely insane! (246 meters or 807 feet)