Tupac hugging Mike Tyson the night he got shot.; hugging

Tupac hugging Mike Tyson the night he got shot.