Potato Girl from the anime Attack on Titan; attack, anime, girl

Potato Girl from the anime Attack on Titan