No Pain, No Gain; ouch, poles, nut shot, running

No Pain, No Gain