happy birthday emma stone & sorry..; birthday, stone, happy

happy birthday emma stone & sorry..