Even When He's Down, He's Dangerous; fail, trip, wrestling

Even When He's Down, He's Dangerous