Do You Even Lift, Bro?; panda, critters, weight lifting

Do You Even Lift, Bro?